Rama z Koniem
Tak to się zaczęło

  Pod koniec lat 90 – tych ubiegłego wieku, wśród małej grupy miłośników tradycji kawaleryjskiej, zakiełkowała myśl o utworzeniu grupy rekonstrukcyjnej, która miałaby przybliżać współczesnemu społeczeństwu, wielowiekowe tradycje Jazdy Polskiej, w tym związanego z Ostrołęką 5-tego Pułku Ułanów. Plany te zaczęły się urzeczywistniać, kiedy to pod koniec 2000 r. podjęto decyzję o zwołaniu zebrania założycielskiego. Zebranie to, odbyło się w dniu 4 października 2000 roku. W zebraniu wzięło udział 17 pasjonatów historii i kawalerii. Uchwały jakie podjęło zebranie, ukierunkowały przyszłe działanie tej grupy.

Uchwała Nr 1 – zadecydowała o nazwie i strukturze.

  …..” Członkowie-Założyciele postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmieć będzie:

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH.

Uchwała Nr 2 – stanowiła o przyjęciu statutu stowarzyszenia.

 Następnie wybrano Komitet Założycielski, w skład którego zostali wybrani Panowie:

     Piasek Piotr,  Wiktorski Leszek,  Rykowski Wojciech.

Uchwała Nr 3 – upoważniała Komitet Założycielski, do dokonania czynności rejestracyjnych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, a następnie do zwołania Walnego Zebrania Członków.

 Sąd Okręgowy w Ostrołęce oficjalnie zarejestrował grupę, jako „Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich” oraz wpisał statut towarzyszenia do rejestru związków zawodowych i stowarzyszeń w dniu 13 XI 2000 roku. Od tego dnia nasze stowarzyszenie uzyskało prawną moc, do swojej działalności.

  Był to czas tworzenia podstaw, nabierania doświadczeń i umiejętności. Pozyskiwano przychylność środowiska, ale też i nawiązywano kontakty z samorządem i lokalną społecznością. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż wpisano w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, to stowarzyszenie od zawsze kierowało się zasadą non profit , a pozyskiwane wsparcie wykorzystywane było na potrzeby statutowe.

   Pierwszym prezesem został Pan Piotr Piasek, zapalony jeździec i miłośnik białej broni. Podstawowym celem działalności miała być rekonstrukcja historyczna Kawalerii Polskiej II RP, a za wzór do naśladowania, Członkowie-Założyciele wybrali 5 Pułk Ułanów Zasławskich.

  Rok 2004, stanowi milowy krok w życiu stowarzyszenia. W dniu 19 września 2004 roku, na wniosek stowarzyszenia, Krajowe Koło Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich, symbolicznym aktem, dokonało przekazania tradycji, barw i imienia 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Oddziałowi Jeździeckiemu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

Zgoda na barwy 19.09.2004

Akt przekazania barw, imienia i tradycji 5 Pułku

/ kserokopia dokumentu /

  W latach 2004 do 2008, Oddział jeździecki i jego członkowie, biorą udział w wielu przedsięwzięciach lokalnych, rajdach do miejsc historycznych, szczególnie związanych z działaniami kawalerii w okresie II Rzeczypospolitej. Uczestniczą w zawodach kawaleryjskich. Ważną dziedziną aktywności, jest również udział oddziału kawalerii w obchodach świąt państwowych i patriotyczno-religijnych.

 Na dzień 24 kwietnia 2008 roku zostaje zwołane Walne Zebranie Członków stowarzyszenia w celu dokonania analizy działalności i wytyczenia nowych kierunków. W zebraniu wzięło udział 23 osoby, na 34 osób uprawnionych. Podczas zebrania, ze stanowiska Prezesa, zrezygnował Pan Piotr Piasek, a także kilku członków zarządu. W związku z zaistniałą sytuacją, wystąpiła konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, w celu wyłonienia nowych władz.

  Zebranie to odbyło się w dniu 19 grudnia 2008 roku. Na zebraniu tym, kierując się dobrze pojętą potrzebą uporządkowania sytuacji i kontynuowania tego pięknego projektu, zebrani członkowie stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującym statutem, dokonali wyboru wszystkich organów statutowych stowarzyszenia.

W skład 7 osobowego zarządu weszły poniżej wymienione,  osoby:

 • Prezes                              Kowalski Marek Tadeusz
 • Wiceprezes                      Grzyb Jan      
 • Sekretarz                         Kwiatkowska Halina
 • Skarbnik                          Butler Zbigniew              
 • Członek zarządu            Szczubełek Mirosław     
 • Członek zarządu            Jatczak Krzysztof             
 • Członek zarządu            Orłowski Mirosław     

W skład 2 osobowej Komisji Rewizyjnej weszły poniżej wymienione osoby:

 • Kieres Mariola 
 • Bylińska Jolanta

W skład 3 osobowego Sądu Koleżeńskiego weszły poniżej wymienione osoby:

 • Choromański Sławomir   
 • Kwiatkowski Bogusław      
 • Sobociński Waldemar.   

 Nowo powołany zarząd, na wniosek prezesa, powierzył funkcję Komendanta Oddziału Kawalerii, Panu Mirosławowi Szczubełkowi.

 W tym miejscu warto dodać, że do dnia dzisiejszego, spośród Członków-Założycieli, w gronie stowarzyszenia pozostały cztery osoby, a są to:

   –  Sobociński Waldemar
   –  Sobocińska Jolanta
   –  Orłowski Mirosław
   –  Orłowska Grażyna

  12 maja 2009 roku jest kolejną ważną datą w życiu stowarzyszenia. Wtedy to, na Uroczystej Sesji Rady Miasta Ostrołęki, w honorowej asyście ułanów, Prezes Stowarzyszenia, płk w st. spocz. Marek Tadeusz Kowalski , odczytał pismo skierowane do władz samorządowych o reaktywacji działalności Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   RM Ostroleki   RP Ostroleckiego Odczytanie Listu Intencyjnego

  Jako, że działalność nasza nie ogranicza się tylko do obszaru miasta, list podobnej treści skierowaliśmy również do Rady Powiatu Ostrołęckiego.

  Informacje te, zostały przyjęte bardzo przychylnie, bo istnienie historycznej formacji jeździeckiej w mundurach 5 Pułku, wpisuje się w powszechnej świadomości w wizję codzienności naszego grodu, za czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to ułani byli nieodłączną częścią lokalnej społeczności, akcentując swoją obecność na każdej uroczystości, ale i zabawie. Również w zwykły dzień, życie koncentrowało się wokół jednostki wojskowej. I tak jak kiedyś Oni, tak my dzisiaj, swoją obecnością dajemy widomy znak, że tu jest właśnie Polska.

 10. Swieto Pulkowe 2008      07. DWP Rzekun 08.2013Jesteśmy obecni

  Rok 2012 to rok sprawozdawczo-wyborczy, walne zebranie dokonuje podsumowania trzy letniej działalności władz, dokonuje wyboru nowych i wytycza kierunki działania na przyszłą kadencję.

W skład 7 osobowego zarządu weszły poniżej wymienione osoby:

 • Prezes                              Kowalski Marek Tadeusz
 • Wiceprezes                      Żerański Wojciech
 • Sekretarz                         Rogoziński Wojciech
 • Skarbnik                          Kowalski Edward
 • Członek zarządu             Szczubełek Mirosław
 • Członek zarządu             Orłowski Mirosław  
 • Członek zarządu             Radwański Lech

W skład 3 osobowej Komisji Rewizyjnej weszły poniżej wymienione osoby:

 • Przewodniczący              Mierzejewski Tomasz
 • Wiceprzewodniczący      Choromański Sławomir
 • Sekretarz                         Ruszczyk Konrad

W skład 3 osobowego Sądu Koleżeńskiego weszły poniżej wymienione osoby:

 • Przewodniczący              Kwiatkowski Bogusław 
 • Wiceprzewodniczący      Gorzęba Zbigniew
 • Sekretarz                         Sobociński Waldemar

Funkcję Komendanta Oddziału Kawalerii nadal będzie sprawował Pan Mirosław Szczubełek.

  Rok 2013. W trakcie bieżącej pracy, po kilku latach praktyki, nasuwały się wnioski o potrzebie dokonania zmian w obowiązującym statucie, który tworzony był z inną, niż aktualnie przyświecająca nam wizja. Biorąc również pod uwagę wnioski z walnego zebrania, zarząd stowarzyszenia podejmuje w dniu 22 lutego 2013 roku uchwałę Nr 01/2013,  w sprawie powołania komisji statutowej oraz komisji i zespołów regulujących organizację działalności  Stowarzyszenia.

     Na podstawie § 31 i  § 44 ust 2 Statutu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję Statutową w składzie:

 • Przewodniczący      Marek Tadeusz Kowalski
 • Sekretarz                 Wojciech Rogoziński
 • Członek                   Wojciech Żerański
 • Członek                   Paweł Rostkowski
 • Członek                   Tomasz Mierzejewski

  Zarząd zleca Komisji wykonanie analizy spójności statutu z aktualnymi potrzebami Stowarzyszenia. Komisja dokona wnikliwego przeglądu treści statutu, wprowadzenie niezbędnych zmian, usunięcie błędów merytorycznych i stwierdzonych pomyłek pisowni.

  Na podstawie § 31 w nawiązaniu do § 6. i § 13 ust 4, Statutu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję ds. Odznak, Insygniów i Ceremoniału Nadawania Tytułów Honorowych oraz wzoru dokumentów w składzie

 • Przewodniczący      Leszek Radwański
 • Sekretarz                 Wojciech Żerański
 • Członek                   Paweł Rostkowski

  Na podstawie powyższych paragrafów statutu, wiedzy i doświadczenia, Komisja opracuje wzorów dokumentów i wzory odznak Stowarzyszenia.

  W tym miejscu warto dodać, że powołane zespoły, wywiązały się z nałożonego zadania i w dniu dzisiejszym, stowarzyszenie, może pochwalić się własną odznaką, stylizowaną na odznakę pułkową, a także legitymacją członkowską i innymi drobnymi, ale jakże ważnymi elementami, wprowadzającymi odpowiedni klimat do działalności. Odznakę niewątpliwie zauważyliście Państwo na pierwszej stronie, a dla druku reprezentacyjnego, niech za przykład służy wzór Aktu Mianowania Ułana.

 1. Edward Kowalski

Pierwszy Akt Mianowania Ułana, dla ułana Edwarda Kowalskiego

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że ten i kilka następnych aktów mianowania, podpisał śp. rotmistrz 5 Pułku Ułanów Zasławskich Antoni Kubrak,  jeden z ostatnich ułanów 5 Pułku, z bratniego nam, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. Na zdjęciu powyżej, czystopis aktu bez podpisów. Oryginalnie podpisane akty mianowania posiadają tylko ich właściciele.

Orzeł z drzewca mały 

  Na zakończenie krótkie resume. Efekty naszej działalności możecie Państwo obserwować na drogach i bezdrożach naszego regionu, ale też i naszej Rzeczypospolitej. Dodatkowe relacje znajdziecie Państwo na naszej stronie. 

  W momencie powstania, Ostrołęcki Szwadron Ułanów, był jedną z pierwszych tego rodzaju grup w Polsce.

   Od 14 listopada 2010 r. występujemy pod własnym sztandarem, który dla członków stowarzyszenia i jego szwadronu był ważnym i satysfakcjonującym dowodem uznania społecznej działalności, jaką realizują, potwierdzeniem, że czynne  kultywowanie tradycji, tych którzy bohatersko walczyli o wolność i ofiarnie jej bronili, stanowi ważny element narodowej pamięci, tak istotnej dla naszej polskiej tożsamości. Na przestrzeni już parunastu lat swojej działalności wzięliśmy udział w ponad 250 uroczystościach narodowych, patriotycznych i kulturalnych. Uczestniczyliśmy w rajdach, pokazach i zawodach Militari, czterokrotnie byliśmy organizatorami zawodów kawaleryjskich, od początku istnienia stowarzyszenia, co roku ruszamy rajdem do Kocka, upamiętniającym szlak bojowy 5 Pułku Ułanów Zasławskich i Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Nasi jeźdźcy brali udział w scenach batalistycznych w filmie Jerzego Hofmana „Bitwa Warszawska 1920” oraz w wielu rekonstrukcjach historycznych na terenie kraju. W roku 2013 nasz oddział kawalerzystów, uczestniczący w święcie kawalerii w Warszawie, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej za umundurowanie i wyposażenie zgodne z epoką.

  W roku 2013 i 2014 byliśmy organizatorami Pikniku Kawaleryjskiego oraz widowiska historycznego ,, W hołdzie ułanom i marynarzom poległym w wojnie 1920 na ziemi Rzekuńskiej”, których celem było przedstawienie żywej lekcji historii mieszkańcom gminy Rzekuń, miasta Ostrołęki oraz turystom z całej Polski. Pokazanie bohaterskiej postawy ułanów walczących wspólnie z marynarzami Pierwszego Batalionu Morskiego w 1920 roku na ziemi Rzekuńskiej. Tu wart dodać, że widowisko realizowaliśmy, również dzięki wsparciu Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Rok 2014 to również rajd konny z Ostrołęki na Jasną Górę pod hasłem ,,Konno do Niepodległej” w 100 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej i siódemki Władysława Beliny Prażmowskiego, gdzie pod dowództwem Komendanta szwadronu Mirosława Szczubełka na rajd wyruszyli Tomasz Mierzejewski, Edward Kowalski, Mirosław Orłowski, Krzysztof Mierzejewski, Krzysztof Minota oraz Wojciech Żerański

  Naszym podstawowym uniformem jest umundurowanie z okresu II Rzeczypospolitej w barwach proporczyka z białym kątem, który posiada skrzydła w barwach wiśniowej i chabrowej. Ze względu na konieczność dostosowania prezentowanych barw i strojów do konkretnych wydarzeń historycznych, biorąc pod uwagę przebogatą historię 5 Pułku, posiadamy również umundurowania z innych epok. Na Święto 11 listopada występujemy w ,,Ułankach” a na ,,Zajeździe Szlacheckim” w Troszynie i na innych uroczystościach regionalnych prezentujemy się w uniformach szlacheckich.

  Od wielu lat organizujemy Bale Ułańskie, na których odbywa się licytacja fantów przekazanych przez członków stowarzyszenia i ludzi dobrej woli, z której cały dochód przekazywany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce.

  Nie ograniczamy się do oficjalnych uroczystości w dużych miastach. Bardzo często uczestniczymy w małych, lokalnych imprezach organizowanych przez osoby, którym bliska jest pamięć miejscowych bohaterów i tradycji. Bohaterów i tradycji często zapomnianych i niekoniecznie znanych szerokiemu społeczeństwu. Szczególnie w małych miasteczkach i na wsiach, nasze pojawienie wywołuje ogromne wzruszenie i entuzjazm. Te miejsca są dla nas równie ważne. Poziom naszego wyszkolenia kawaleryjskiego często mamy okazje prezentować na piknikach historycznych, defiladach czy rekonstrukcjach historycznych. Poza tym, wzorem przedwojennych ułanów, możliwie jak najczęściej uczestniczymy w uroczystościach państwowych i kościelnych. Mamy nadzieję, że w ten sposób przybliżamy innym historię, krzewimy miłość do koni, a także mamy swój wkład w umacnianiu uczuć patriotycznych.

  Kawaleria Ochotnicza jest dla nas sposobem na życie, zbiorem wytycznych do postępowania przejawiającego się etyką, zorganizowaniem, poczuciem obowiązku, honoru osobistego i dumy z działań patriotycznych poprzednich pokoleń. To zobowiązuje nas do pamięci o nich i kultywowania ich tradycji. Ponadto, Kawaleria Ochotnicza jest dla nas służbą. Służbą pokoleniom, o których nie wolno zapomnieć i służbą dla współczesnych, którzy powinni pamiętać.

  Obecnie Stowarzyszenie pod przewodnictwem Prezesa, płk rez. Marka Tadeusza Kowalskiego, tworzą ludzie w różnym wieku, pasjonaci historii jazdy polskiej i oręża polskiego, pasjonaci jeździectwa, a przede wszystkim grupy przyjaciół, którzy oprócz ciężkiej pracy, jaką jest nauka i doskonalenie musztry i jazdy kawaleryjskiej, mają ducha dobrej zabawy i pogoni za przygodą.

Anno Domini 26 lutego 2015.

PS. Od tego dnia naszą historię obserwujcie Państwo na naszej stronie.

Zapraszamy do odwiedzania naszych  Aktualności,  Galerii i  Filmów.